جلسه دعای خادمین شورای 222

هر پنجشنبه ساعت 19 به وقت اروپا