جستجو در سرودها

ای خداوند همیشه حاضر

Ey khodavand e hamishe hazer