خیمه ملاقات

اتاق دعای کلیسای جامع فارسی زبانان

با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریق هایت را راست خواهد گردانید.

امثال 5:3-6