جستجو در سرودها

بيا اکنون وقت پرستش است

bia aknon vaght parastesh ast