جشن عید پنطیکاست روز نزول روح القدس

همراه با پرستش زنده نوازندگان کلیسای مانیسا