جلسات آنلاین تفسیر کاربردی کلام خدا

روزهای چهارشنبه ساعت 20:30