جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۸