جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۸