جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۹