جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه 29 آگوست 2021