جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه 16 اکتبر 2022