جلسه دعا و پرستش کلیسای جامع

یکشنبه 20 آگوست 2023