جستجو در سرودها

خداوندا تو آگاهی

Khodavanda to agahi