جستجو در سرودها

خداوندم ای منجی ام

khodavandam ey monji am