داستانهای کتاب مقدس به زبان گیلکی

به همت شورای کلیسایی 222 و فیض خداوند 50 داستان کتاب مقدس به زبان گیلکی ترجمه شده و شما عزیزان گیلکی زبان می توانید از این داستانها برکت بگیرید