جستجو در سرودها

در مصیبت ها و در سختی

dar mosibatha wa dar sakhty