دعا برای اعانت خدا در وسوسه‌های شيطان

ای خداوند، در این لحظه می‌خواهم دعا بکنم برای عزیزانی که با وسوسه‌ها دارند دست و پنجه نرم می‌کنند. ای خداوند، وسوسه گناه نیست، ولی تسلیم شدن به این وسوسه که نتیجه‌اش گناه باشد، خداوندا، این ارادۀ تو نیست و این خواندگی ما نیست.

پس دعا می‌کنم که کمک بکنی این برادرم را، این خواهرم را که با وسوسه‌ها هر‌روزه دارد دست و پنجه نرم می‌کند. دعا می‌کنم که قوت بدهی به این برادرم، به این خواهرم. دعا می‌کنم که با کلام تو پُر باشند، از روح تو پُر باشند، و وقتی که وسوسه سراغ آنها می‌آید، بتوانند پیروز بشوند، بتوانند با کلام تو پیروز بشوند، بتوانند با شمشیر کلام تو بجنگند. ای خداوند، دعا می‌کنم برای این برادرم، برای این خواهرم که در وسوسه است. دعا می‌کنم که با کلام تو مُلـَبّس باشد، از روح تو پُر باشد. دعا می‌کنم که هر‌روزه در حضور تو باشد و تو خداوندا، فکرشان را محافظت بکنی. ای خداوند، می‌دانیم که تیرهای شریر دارد به سمت افکار جوانان پرتاب می‌شود، ولی خداوندا، دعا می‌کنم که با سپرِ ایمان، این برادر و خواهرم بتواند تیرهای آتشین را خاموش بکند. خداوندا، حملاتِ شریر، بزرگ هستند، ولی تو بزرگتر، عظیمتر، قویتر هستی. پس پیروزی می‌تواند نصیب این برادر و خواهری بشود که ارادۀ تو را می‌خواهد عمل بکند. خداوندا، می‌دانیم که سپرِ ایمانِ ما، اگر می‌خواهیم برداشته بشود، ایمان از شنیدن است، شنیدن کلام تو. پس دعا می‌کنم برای این جوانان که خداوندا هر‌روزه در کلام تو باشند، و ایمان‌شان قویتر بشود، تا بتوانند در مقابل شریر بایستند و پیروز بشوند. ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که تو با ما هستی، و به پشتوانۀ قدرتِ مقتدرِ تو، ما نیرومند هستیم. در نام عیسای مسیح دعا می‌کنم برای قوت، برای نیرومندی، برای پیروزی. آمین.