دعا برای داشتن اطمينان نجات

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم که برای همۀ کسانی که تو را پذیرفتند، این حق را دادی که فرزندان خدا خوانده شوند.

پس به‌عنوان فرزند، ای پدر، به حضور تو می‌آیم و دعا می‌کنم برای برادرانم، برای خواهرانم، برای آنهایی که در شک و تردید هستند، که هنوز به این حقیقت ایمان ندارند که تو آنها را دوست داری، که تو آنها را نجات دادی، که اسم آنها در دفتر حیات نوشته شده. ای خداوند، دعا می‌کنم برای این عزیزان که از شک و تردیدها بیرون بیایند و بدانند که آنها وارثان هستند، هم‌ارث با مسیح هستند، پارسا شمرده شده‌اند، به‌واسطۀ عیسای مسیح در صلح هستند با تو، نه در دشمنی. ای خداوند، دعا می‌کنم که آمرزش گناهان را بپذیرند. این عزیزان هیچ‌وقت این شک و تردید را پرورش ندهند که فکر کنند که تو از آنها ناراحت هستی و آنها را دوست نداری. خداوندا، دعا می‌کنم که در کلام تو پایدار بمانند و کلام تو را بپذیرند که تو آنها را بنده نمی‌خوانی، بلکه دوست خطاب می‌کنی، فرزند خطاب می‌کنی، مُهرِ مالکیت خودت را بر آنها زدی. ای خداوند، این کلام تو است و دعا می‌کنم که کلام تو در زندگی این عزیزان زنده بشود. و خداوندا، گرچه شک و تردیدها مثل گنجشک شاید دور و بر سر ما بچرخد، ولی دعا می‌کنم که هیچ‌وقت لانه و آشیانه نگذارد. در نام عیسای مسیح دعا می‌کنم که اطمینان در کلام تو در ایمانشان، در هویتشان، جزئی از زندگی روزانه‌شان باشد. ای پدر، کلام تو می‌گوید: “به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید.” پس دعا می‌کنم برای ذهنی تازه، تبدیل، و شناخت هویت ما در مسیح عیسی به دور از شک و تردیدها. در نام عیسای مسیح خداوند، آمین.