دعا برای رهايی از پول‌دوستی و طمع

ای خداوند، تو خدای برکات هستی. تو خدای نعمتها هستی. ما را برکت می‌دهی. برکات روحانی از توست. برکاتی که ما در زندگی داریم، مثل سلامتی، مثل آسایش، رفاه حتی، از توست.

و خداوندا، دعا می‌کنم که چشمان روحانی ما را باز بکنی که بدانیم که این برکات نه‌فقط از توست، بلکه برای توست. برای عزیزانی دعا می‌کنم که در گناه پول‌دوستی هستند، در مرض پول‌دوستی دچار شده‌اند. دعا می‌کنم که شفا بدهی آنها را و بدانند که گرچه پول چیز بدی نیست، ولی پول‌دوستی بد است و گناه است. خداوندا، شاید احتیاجات زندگی باعث شده که در این مسیر حرکت بکنند، ولی دعا می‌کنم که در این مسیر غرق نشوند. دعا می‌کنم که این عزیزان تو را بخواهند. خداوندا، دعا می‌کنم که برکات مالی در زندگی‌شان سرازیر بشود، ولی شادی این عزیزان در برکات مالی نباشد، بلکه در حضور تو باشد، در مشار‌کت‌شان با تو باشد. ای پدر، دعا می‌کنم که طمع برداشته بشود و کفایت جایگزین بشود، و این عزیزان با آن چیزی که دارند، شاد باشند. ای خداوند، دعا می‌کنم که این بالانس در زندگی همۀ ما برقرار بشود و مهیا بکنیم برای خانواده‌مان، ولی پول‌دوست نباشیم و طمع نورزیم، چرا که این ارا‌دۀ تو نیست و می‌تواند ریشۀ خیلی از گناهان باشد. پس ای خداوند، دعا می‌کنم برای برکات و در عین حال، دعا می‌کنم برای قناعت که ما در تو قانع باشیم و با هر چیز قانع باشیم و از پول‌دوستی به‌دور باشیم. در نام عیسای مسیح، آمین.