دعا برای فراهم شدن احتياجات

پدر جان، تو را می‌پرستیم، چرا که تو نیک و عالی هستی. تو خدایی هستی تغییرناپذیر، گرچه موقعیتها عوض می‌شوند، فصلها متغیر می‌شوند، ولی تو همیشه، یکسان، وفاداری.

پدر جان، در این لحظه با ایمان و استغاثه به حضور تو می‌آییم و می‌طلبیم که نان روزانۀ فرزندانت را، نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. اگر تو، ای خداوند، شمارش موهای ما را داری، اگر برای پرندگان آسمان فراهم می‌کنی، چقدر بیشتر برای ما، فرزندانت، ارزش قائل هستی برای احتیاجات و نیازهای ما. ای خداوند، مایانی که والدین هستیم، اگر اطفال ما از ما نان بخواهند، به ایشان سنگ نمی‌دهیم، چقدر بیشتر، تو ای خداوند، نه فقط بر احتیاجات فرزندانت واقف هستی، بلکه قادر هستی که فراهم بکنی و مهیا بکنی. ای خداوند، برای احتیاجات مالی دعا می‌کنم، برای آنهایی که به دلایلی در تنگنا هستند و دستها خالی است. ای پدر آسمانی، دعا می‌کنم که برکتی را که به‌وسیلۀ یوسف به کنعان دادی، برکتی که از طریق یوسف به مصریان دادی، امروز به طرق مختلف، به آنانی بدهی که نام تو را به زبان آورده‌اند و به عملکرد تو و به تو ایمان دارند و در احتیاج هستند. ای خداوند، تو به پنج نان و دو ماهی نگاه نمی‌کنی، بلکه به ایمان. پس امروز با ایمان، حتی مثل یک دانۀ خردل که ایمانی کوچک است، ولی ایمان کوچک ما بر روی خدای بزرگی است که می‌تواند، قادر است که فراهم بکند، و تو آن خداوند هستی، پس با ایمان می‌پذیریم برکت تو را و با ایمان و استغاثه، از تو خواهش می‌کنیم که نان فرزندانت را بدهی. تو را شکر می‌کنیم و در هر شرایط، تو را می‌پرستیم. آمین.