دعا برای يافتن همسری مناسب

ای خدای عشق و محبت، در این لحظه دعا می‌کنم برای عزیزانی که در این دوره و زمانِ بسیار دشوار، مجرد هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند.

خداوندا، تو را شکر می‌کنم که این عزیزان را آماده می‌کنی و دعا می‌کنم که بیشتر آماده بشوند برای ازدواج، و دعا می‌کنم که شخص مناسب را در وقت مناسب، در شرایط مناسب بیاوری. و خداوندا، دعا می‌کنم که خواست و ارادۀ تو بر حسب معیار کلام تو، برای این عزیزان عملی بشود. همان‌طور که تو ای خداوند، برای اسحاق، ربکا را پیدا کردی، دعا می‌کنم که انتخاب بکنی و سر راه برادران عزیزم بیاوری، خواهرانی را که آمادۀ ازدواج هستند، خواهان ازدواج هستند. ای خداوند، همان‌طور که برای روت، بوعز را انتخاب کردی، دعا می‌کنم که برای خواهرانم که خواهان و مشتاق و آمادۀ ازدواج هستند، برادرانی را بیاوری سر راهشان که آنها هم آمادۀ ازدواج هستند و بتوانند با همدیگر تشکیل خانواده بدهند. ای خداوند، می‌دانیم که ارادۀ تو این است که انسان تنها نباشد. برای همین بود که حوا را آفریدی که آدم تنها نباشد. امروز خداوندا، خیلی از برادران و خواهرانم در تنهایی هستند و دعا می‌کنم برای معاونین، برای ارادۀ نیکو و عالی تو که عملی بشود. ای پدر، در عین حال می‌خواهم دعا بکنم برای محافظت این برادران و خواهرانِ مجرد که از گناه و شریر به‌دور نگه داری، از وسوسه به‌دور نگه داری، و بتوانند پیروز بشوند بر وسوسه‌ها. و خداوندا، دعا می‌کنم که به ارزش‌شان حمله نشود و بدانند که تو خدای وفاداری هستی و هیچ امری نزد تو محال نیست، و ارادۀ نیکوی تو یک روز عملی خواهد شد، و دست در دست همدیگر تو را خواهند پرستید. در نام عیسای مسیح تو را شکر می‌کنم و ایمان دارم که دعای ما را می‌شنوی و جواب می‌دهی. آمین.