دوره شاگردسازی کلیسای 222 فنلو

مدرس: برادر گویک هایراپتیان