رادیوی جهانی پارس PWR

ما ، رادیوی جهانی پارس PWR ،می خواهیم پیام امید بخش خداوند عیسی را از طریق موج کوتاه ( MW/AM 1377 kHz) و همینطور از طریق رسانه های اجتماعی به شما فارسی زبانان تقدیم نمایم. ما بخش فارسی زبان  Trans World Radio (TWR) برای این فرصت و خدمت  به شما شکرگذار هستیم.

www.persianworldradio.com