جستجو در سرودها

عظیم و حیرت زاست همه کارهای تو

Azimo heyratzast hame karhaye to