متی 1

۱   شجره‌نامهٔ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم:

۲   ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود

۳   و یهودا پدر فارَص و زارَح (از تامار) و فارص پدر حَصرون و حَصرون پدر اَرام

۴   و اَرام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نَحشون و نَحشون پدر شَلمون

۵   و شلمون پدر بوعَز (از راحاب) و بوعَز پدر عوبید (از روت) و عوبید پدر یَسی

۶   و یَسی پدر داوود پادشاه بود.داوود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا)

۷   و سلیمان پدر رَحُبعام و رَحبعام پدر اَبیا و اَبیا پدر آسا

۸   و آسا پدر یَهوشافاط و یَهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عُزیا

۹   و عُزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا

۱۰   و حزقیا پدر منسی و منسی پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود

۱۱   و یوشیاه پدر یَکُنیا و برادران او بود. در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.

۱۲   پس از تبعید یهودیان به بابل، یكُنیا پدر شالتیئیل شد و شالتیئیل پدر زروبابل

۱۳   و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور

۱۴   و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاكین و یاكین پدر ایلیهود

۱۵   و ایلیهود پدر العازار و العازار پدر مَتان و مَتان پدر یعقوب

۱۶   و یعقوب پدر یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی ملقّب به مسیح را به دنیا آورد.

۱۷   به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل، و از داوود تا تبعید یهودیان به بابِل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است.

۱۸   تولّد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر او كه به عقد یوسف درآمده بود، قبل از آنكه به خانهٔ شوهر برود به وسیلهٔ روح‌القدس آبستن شد.

۱۹   یوسف كه مرد نیكوكاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا كند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود.

۲۰   یوسف هنوز در این فكر بود، كه فرشتهٔ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانهٔ خود نترس. زیرا آنچه در رحم اوست از روح‌القدس است.

۲۱   او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.»

۲۲   این‌همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلهٔ نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد:

۲۳   «باکره‌ای آبستن شده، پسری خواهد زایید كهعمانوئیل -‌یعنی خدا با ما- خوانده خواهد شد.»

۲۴   یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتهٔ خداوند عمل نمود و مریم را به خانهٔ خود آورد.امّا تا زمانی‌که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و كودک را عیسی نام نهاد.

۲۵   امّا تا زمانی‌که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و كودک را عیسی نام نهاد.