متی 22

۱   عیسی باز هم برای مردم مَثَلی آورده گفت:

۲   «پادشاهی آسمان مانند پادشاهی است كه برای عروسی پسر خود، جشنی ترتیب داد.

۳   او نوكران خود را فرستاد تا به دعوت شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند، امّا آنها نخواستند بیایند.

۴   پادشاه بار دیگر عدّه‌ای را فرستاده به آنها فرمود كه به دعوت شدگان بگویند: “به جشن عروسی بیایید، چون ضیافتی كه ترتیب داده‌ام آماده است، گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همه‌چیز را آماده کرده‌ام.”

۵   امّا دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نكردند و مشغول كار خود شدند. یكی به مزرعهٔ خود رفت و دیگری به كسب و كار خود پرداخت

۶   درحالی‌که دیگران، نوكران پادشاه را گرفته، زدند و آنها را كشتند.

۷   وقتی پادشاه این را شنید، غضبناک شد و سربازان خود را فرستاد و آنها قاتلان را كشتند و شهرشان را آتش زدند.

۸   آنگاه پادشاه به نوكران خود گفت: “جشن عروسی آماده است، امّا کسانی‌که دعوت كرده بودم، لایق نبودند.

۹   پس به کوچه‌ها و خیابانها بروید و هرکه را یافتید به عروسی دعوت كنید.”

۱۰   آنان رفته و هرکه را پیدا كردند -‌چه نیک و چه بد- با خود آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد.

۱۱   «هنگامی‌که پادشاه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی را دید كه لباس عروسی بر تن نداشت.

۱۲   پادشاه از او پرسید: “ای دوست، چطور بدون لباس عروسی به اینجا آمده‌ای؟” او ساكت ماند.

۱۳   پس پادشاه به ملازمان خود گفت: “دست و پای او را ببندید و او را بیرون در تاریكی بیندازید در جایی‌که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.”

۱۴   «زیرا دعوت شدگان بسیارند امّا برگزیدگان كم هستند.»

۱۵   آنگاه فریسیان نقشه كشیدند كه چطور عیسی را با سخنان خودش به دام بیندازند.

۱۶   آنها چند نفر از پیروان خود را به اتّفاق عدّه‌ای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند: «ای استاد، ما می‌دانیم كه تو مرد راستگویی هستی. چون به ظاهر انسان توجّهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از انسان، با راستی تعلیم می‌دهی،

۱۷   پس به ما بگو عقیدهٔ تو در این باره چیست؟ آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا نه؟»

۱۸   عیسی به نیرنگ آنان پی برد و به آنان فرمود: «ای ریاكاران، چرا می‌خواهید مرا امتحان كنید؟

۱۹   سکّه‌ای را كه با آن مالیات خود را می‌پردازید به من نشان دهید.»آنها یک سکّهٔ نقره به او دادند.

۲۰   عیسی پرسید: «این تصویر و عنوان مال كیست؟»

۲۱   آنها جواب دادند: «مال قیصر.» عیسی به آنان فرمود: «پس آنچه را كه مال قیصر است به قیصر و آنچه را كه مال خداست به خدا بدهید.»

۲۲   آنها كه از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند، از آنجا بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند.

۲۳   همان روز صدوقیان كه منكر رستاخیز مردگان هستند پیش او آمدند و از او سؤال نمودند:

۲۴   «ای استاد، موسی گفته است كه هرگاه شخصی بدون فرزند بمیرد برادرش باید با زن او ازدواج كند و برای او فرزندانی به وجود آورد.

۲۵   باری، در بین ما هفت برادر بودند، اولی ازدواج كرد و قبل از آنكه دارای فرزندی شود، مُرد و همسر او به برادرش واگذار شد.

۲۶   همین‌طور دومی و سومی تا هفتمی با آن زن ازدواج كردند و بدون فرزند مُردند.

۲۷   آن زن هم بعد از همه مرد.

۲۸   پس در روز قیامت آن زن همسر کدام‌یک از آنها خواهد بود زیرا همهٔ آنان با او ازدواج كرده بودند؟»

۲۹   عیسی جواب داد: «شما در اشتباهید! نه از كلام خدا چیزی می‌دانید و نه از قدرت او!

۳۰   در روز رستاخیز کسی نه زن می‌گیرد و نه شوهر می‌کند، بلكه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند.

۳۱   امّا در خصوص رستاخیز مردگان، آیا نخوانده‌اید كه خود خدا به شما چه فرموده است؟

۳۲   او فرموده است: “من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم.” خدا خدای مردگان نیست، بلكه خدای زندگان است.»

۳۳   مردم كه این را شنیدند، از تعالیم او مات و مبهوت شدند.

۳۴   وقتی فریسیان شنیدند كه عیسی صدوقیان را مُجاب كرده است، دور او را گرفتند

۳۵   و یک نفر از آنها كه معلّم شریعت بود از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت:

۳۶   «ای استاد، کدام‌یک از احكام شریعت از همه بزرگتر است؟»

۳۷   عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار.

۳۸   این اولین و بزرگترین حكم شریعت است.

۳۹   دومین حكمی كه به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار.

۴۰   در این دو حكم تمام تورات و نوشته‌های انبیا‌ خلاصه شده است.»

۴۱   عیسی از آن فریسیانی كه اطراف او ایستاده بودند پرسید:

۴۲   «عقیدهٔ شما دربارهٔ مسیح چیست؟ او فرزند كیست؟» آنها جواب دادند: «او فرزند داوود است.»

۴۳   عیسی از آنها پرسید: «پس چطور است كه داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند می‌خواند؟ زیرا داوود می‌گوید:

۴۴   “خداوند به خداوند من گفت:بر دست راست من بنشینتا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.”

۴۵   او چطور می‌تواند فرزند داوود باشد درصورتی كه خود داوود او را خداوند می‌خواند؟»هیچ‌کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نكرد از او سؤالی بپرسد.

۴۶   هیچ‌کس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از آن روز به بعد دیگر کسی جرأت نكرد از او سؤالی بپرسد.