متی 4

۱   آنگاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه‌ها امتحان كند.

۲   عیسی چهل شبانه‌روز، روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد.

۳   در آن وقت وسوسه كننده به او نزدیک شده گفت: «اگر تو پسر خدا هستی بگو این سنگها نان بشود.»

۴   عیسی در جواب گفت: «کتاب‌مقدّس می‌فرماید:”زندگی انسان فقط بسته به نان نیست،بلكه به هر كلمه‌ای كه خدا می‌فرماید.”»

۵   آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برده بر روی كنگرهٔ معبد بزرگ قرار داد

۶   و به او گفت: «اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید:”او به فرشتگان خود فرمان خواهد دادو آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفتمبادا پایت به سنگی بخورد.”»

۷   عیسی جواب داد: «کتاب‌مقدّس همچنین می‌فرماید: “خداوند، خدای خود را امتحان نكن.”»

۸   بار دیگر ابلیس او را بر بالای كوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال آنها را به او نشان داد

۹   و گفت: «اگر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی، همهٔ اینها را به تو خواهم داد.»

۱۰   عیسی به او فرمود: «دور شو ای شیطان، کتاب‌مقدّس می‌فرماید: “باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.”»

۱۱   آنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان آمده، او را خدمت كردند.

۱۲   وقتی عیسی شنید كه یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت.

۱۳   ولی در شهر ناصره نماند بلكه به كفرناحوم كه در كنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد.

۱۴   با این كار سخنان اشعیای نبی تحقّق یافت كه می‌فرماید:

۱۵   «زبولون و نفتالی،سرزمینهایی كه در مسیر دریا و آن‌سوی اردن هستند.جلیل در قسمت بیگانگان.

۱۶   قومی كه در تاریكی به سر می‌برندنور عظیمی خواهند دیدو بر آنانی كه در سرزمین سایهٔ مرگ ساكنندنوری خواهد درخشید.»

۱۷   عیسی از آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت: «توبه كنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است.»

۱۸   وقتی عیسی در كنار دریای جلیل قدم می‌زد، دو برادر یعنی شمعون ملقّب به پطرس و برادرش اندریاس را دید كه تور به دریا می‌انداختند زیرا آنها ماهیگیر بودند.

۱۹   عیسی به ایشان فرمود: «دنبال من بیایید تا شما را صیّاد مردم گردانم.»

۲۰   آن دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند.

۲۱   عیسی از آنجا قدری جلوتر رفت و دو برادر دیگر یعنی یعقوب زِبدی و برادرش یوحنا را دید كه با پدر خود زِبدی در قایق نشسته، مشغول آماده كردن تورهای خود بودند. عیسی آنها را پیش خود خواند

۲۲   و آنها فوراً قایق و پدرشان را ترک كرده به دنبال او رفتند.

۲۳   عیسی در تمام جلیل می‌گشت، در کنیسه‌های آنها تعلیم می‌داد و مژدهٔ پادشاهی خدا را اعلام می‌کرد و بیماری‌ها و ناخوشی‌های مردم را شفا می‌بخشید.

۲۴   او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را كه به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او می‌آوردند و او آنان را شفا می‌بخشید.جمعیّت زیادی نیز از جلیل و دكاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن‌سوی اردن به دنبال او روانه شدند.

۲۵   جمعیّت زیادی نیز از جلیل و دكاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن‌سوی اردن به دنبال او روانه شدند.