متی 5

۱   وقتی عیسی جمعیّت زیادی را دید، به بالای كوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند

۲   و او دهان خود را گشوده به آنان چنین تعلیم داد:

۳   «خوشا به حال کسانی‌که از فقر روحی خود آگاهندزیرا، پادشاهی آسمان از آن ایشان است.

۴   «خوشا به حال ماتم‌زدگان،زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت.

۵   «خوشا به حال فروتنان،زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.

۶   «خوشا به حال کسانی‌که گرسنه و تشنهٔ نیكی خدایی هستند،زیرا ایشان سیر خواهند شد.

۷   «خوشا به حال رحم‌كنندگان،زیرا ایشان رحمت را خواهند دید.

۸   «خوشا به حال پاکدلان،زیرا ایشان خدا را خواهند دید.

۹   «خوشا به حال صلح‌كنندگان،زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.

۱۰   «خوشا به حال کسانی‌که در راه نیكی آزار می‌بینند،زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.

۱۱   «خوشحال باشید اگر به‌خاطر من به شما اهانت می‌کنند و آزار می‌رسانند و به ناحق هرگونه افترایی به شما می‌زنند.

۱۲   خوشحال باشید و بسیار شادی كنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همین‌طور به انبیای قبل از شما نیز آزار می‌رسانیدند.

۱۳   «شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزهٔ خود را از دست بدهد، چگونه می‌توان آن را بار دیگر نمكین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنكه بیرون ریخته پایمال مردم شود.

۱۴   «شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را كه بر كوهی بنا شده است، پنهان كرد.

۱۵   هیچ‌کس چراغ روشن نمی‌کند كه آن را زیر سرپوش بگذارد، بلكه آن را بر چراغ‌پایه قرار می‌دهد تا به تمام ساكنان خانه نور دهد.

۱۶   نور شما نیز باید همین‌طور در برابر مردم بتابد تا كارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.

۱۷   «فكر نكنید كه من آمده‌ام تا تورات و نوشته‌های انبیا را منسوخ نمایم. نیامده‌ام تا منسوخ كنم، بلكه تا به كمال برسانم.

۱۸   یقین بدانید كه تا آسمان و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همهٔ آن به انجام برسد.

۱۹   پس هرگاه کسی حتّی كوچكترین احكام شریعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی آسمان پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد. حال آنكه هرکس شریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.

۲۰   بدانید كه تا نیكی شما از نیكی علما و فریسیان بیشتر نباشد، به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد.

۲۱   «شنیده‌اید كه در قدیم به مردم گفته شد: “قتل نكن و هرکس مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد.”

۲۲   امّا من به شما می‌گویم: هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود، محكوم خواهد شد و هرکه برادر خود را ابلَه بخواند، به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را “احمق” بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.

۲۳   پس اگر هدیهٔ خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به‌خاطر بیاوری كه برادرت از تو شكایتی دارد،

۲۴   هدیهٔ خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی كن و آنگاه برگرد و هدیهٔ خویش را تقدیم كن.

۲۵   «با مدّعی خود وقتی‌که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما وگرنه آن مدّعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد.

۲۶   یقین بدان كه تا ریال آخر را نپردازی، آزاد نخواهی شد.

۲۷   «شنیده‌اید كه گفته شده: “زنا نكن”

۲۸   امّا من به شما می‌گویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه كند در دل خود با او زنا كرده است.

۲۹   پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می‌شود، آن را بیرون آور و دورانداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم افكنده شوی.

۳۰   اگر دست راستت تو را گمراه می‌سازد، آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم بیفتی.

۳۱   «همچنین گفته شده: “هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد، باید طلاقنامه‌ای به او بدهد.”

۳۲   امّا من به شما می‌گویم: هرگاه کسی زن خود را جز به علّت زنا طلاق دهد، او را به زنا كاری می‌کشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می‌کند.

۳۳   «همچنین شنیده‌اید كه در قدیم به مردم گفته شده: “قسم دروغ نخور و به هر سوگندی كه به نام خداوند یاد کرده‌ای عمل نما.”

۳۴   امّا من می‌گویم به هیچ وجه قسم یاد نكن، نه به آسمان زیرا كه عرش خداست،

۳۵   نه به زمین زیرا كه پای‌انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا كه شهر آن پادشاه بزرگ است

۳۶   و نه به سر خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی.

۳۷   سخن شما فقط بلی یا خیر باشد. زیاده بر این از شیطان است.

۳۸   «شنیده‌اید كه گفته شده: “چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان.”

۳۹   امّا من به شما می‌گویم به کسی‌که به تو بدی می‌کند بدی نكن و اگر کسی بر گونهٔ راست تو سیلی می‌زند، گونهٔ دیگر خود را به طرف او بگردان.

۴۰   هرگاه کسی تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بكشاند، كت خود را هم به او ببخش.

۴۱   هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او برو.

۴۲   به کسی‌که از تو چیزی می‌خواهد ببخش و از کسی‌که تقاضای قرض می‌کند، روی نگردان.

۴۳   «شنیده‌اید كه: “همسایه‌ات را دوست بدار و با دشمن خویش دشمنی كن.”

۴۴   امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی‌که به شما آزار می‌رسانند دعا كنید.

۴۵   به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون او آفتاب خود را بر بدان و نیكان، یكسان می‌تاباند و باران خود را بر درستكاران و بدكاران می‌باراند.

۴۶   اگر فقط کسانی را دوست بدارید كه شما را دوست دارند، چه اجری دارید؟ مگر باجگیران همین كار را نمی‌كنند؟

۴۷   اگر فقط به دوستان خود سلام كنید چه كار فوق‌العاده‌ای کرده‌اید؟ مگر بی‌دینان همین كار را نمی‌کنند؟پس شما باید كامل باشید همان‌طور كه پدر آسمانی شما كامل است.

۴۸   پس شما باید كامل باشید همان‌طور كه پدر آسمانی شما كامل است.