جستجو در سرودها

چه مهیب است کارهای تو

Che Mahib ast karhaye to