کنفرانس تابستانی ۲۰۱۸ مسیحیان فارس زبان سوئد

از ۱ اوت تا ۶ اوت ۲۰۱۸