کنفرانس تابستانه 2019

مسیحیان فارسی زبان سوئد (شورای 222)