کنفرانس خانه های محلی دعا جلسه دوم

دوشنبه 6 جولای 2020 ساعت 19:30 به وقت ترکیه