جهت اطلاعات بیشتر از هر کنفرانس یا سمینار و ثبت نام بر روی پوستر یا مورد نظر کلیک کنید.