کلیسا

ابرھای تار

کلیسا

در آخوری پست

کلیسا

لباس عدالت

کلیسا

ایمان دارم

کلیسا

چون طفلی کوچک

آزادم نما

کلیسا

از آسمان بریز

کلیسا

خداوندا تو آگاهی

کلیسا

خداوند عیسی

کلیسا

خداوند از راه فيضش

کلیسا

ای روح القدس

کلیسا

ای خداوند همیشه حاضر

کلیسا

ای عیسی نزدم بیا

کلیسا

در این دنیای

کلیسا

ای مقدسين

کلیسا

محتاجم من

کلیسا

آرامی دلهایی

کلیسا

شادان هستیم

کلیسا
کلیسا

خدای من صخرهٔ من

کلیسا

شیدای شیدا