کلیسا

ابرھای تار

کلیسا

در آخوری پست

کلیسا

لباس عدالت

کلیسا

ایمان دارم

کلیسا

چون طفلی کوچک

آزادم نما

کلیسا

از آسمان بریز

کلیسا

ای روح القدس

کلیسا

محتاجم من

کلیسا

شادان هستیم

کلیسا
کلیسا

خدای من صخرهٔ من

کلیسا

شیدای شیدا