متی 28

۱   بعد از روز سبت، در سپیده‌دَم صبح روز یكشنبه، مریم مجدلیه…

متی 27

۱   وقتی صبح شد، سران كاهنان و مشایخ قوم در جلسه‌ای تصمیم گرفتند ك…

متی 26

۱   در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: ۲   «شما می‌دانید كه …

متی 25

۱   «در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بود كه …

متی 24

۱   درحالی‌که عیسی از معبد بزرگ خارج می‌شد، شاگردانش توجّه …

متی 23

۱   آنگاه عیسی به مردم و شاگردان خود گفت: ۲   «چون علما و …

متی 22

۱   عیسی باز هم برای مردم مَثَلی آورده گفت: ۲   «پادشاهی آ…

متی 21

۱   وقتی عیسی و شاگردان به نزدیكی اورشلیم و به دهكدهٔ بیت‌فاج…

متی 20

۱   «پادشاهی آسمان مانند صاحب تاكستانی است كه یک روز صبح زود بیرون رفت ت…

متی 19

۱   وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک كرد و به…

متی 18

۱   در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «چه کسی در پا…

متی 17

۱   بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداش…

متی 16

۱   فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خوا…

متی 15

۱   در این وقت گروهی از فریسیان و علما از اورشلیم پیش عیس…

متی 14

۱   در این وقت اخبار مربوط به عیسی به اطّلاع هیرودیس پادشاه رس…

متی 13

۱   در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به كنار دریا رفت و آن…

متی 12

۱   در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می‌گذش…

متی 11

۱   عیسی این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و آنجا را ترک…

متی 10

۱   عیسی دوازده حواری را پیش خود خواند و به آنان قدرت داد ت…

متی 9

۱   عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. ۲…

متی 8

۱   وقتی عیسی از كوه پایین آمد جمعیّت زیادی پشت سر او حركت كرد. ۲  …

متی 7

۱   «دربارهٔ دیگران قضاوت نكنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. …

متی 6

۱   «مواظب باشید كه وظایف دینی خود را برای جلب توجّه مرد…

متی 5

۱   وقتی عیسی جمعیّت زیادی را دید، به بالای كوهی رفت و در آنجا …

متی 4

۱   آنگاه روح، عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقاب…

متی 3

۱   در آن زمان یحیای تعمید‌دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و ت…

متی 2

۱   عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه، در بیت‌لحم یهودیه تو…

متی 1

۱   شجره‌نامهٔ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم: ۲   ا…