جستجو در سرودها

آبی روان ساز در بیابان قلبم

abi ravan saz dar biabane ghalbam