جستجو در سرودها

از جان و دل خواهم تو را

az jano del khaham to ra