جستجو در سرودها

از حال تا ابد الاباد

az hal ta abad olabad