جستجو در سرودها

اَبا من از آن تو هستم

Aba Man az ane To hastam