جستجو در سرودها

ای خداوند بشنو فریادم

Ey khodavand beshno faryadam