جستجو در سرودها

ای خداوند و شاهم

Ey Khodavand o Shaham