جستجو در سرودها

ای روح القدس جاری شو

ey roholgodos jari sho