جستجو در سرودها

با هم گرد آییم همه ایمانداران

Ba ham gerd ayim hame imandaran