جستجو در سرودها

بر نامت جلال باد تا ابد الآباد

bar namat jalal bad ta abad ol abad