جستجو در سرودها

تا ابد او نیکوست

Ta abad ou nikoost