جستجو در سرودها

تویی طریق و نجاتم

to ei tarigh o nejatam