جستجو در سرودها

تو قدوسی قدوس نیست مانند تو عیسی

To ghodoosi ghodoos nist manand to isa