جستجو در سرودها

تو پر فیض و وفادار

to por feiz va vafa