جستجو در سرودها

جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشان

jalal bar namat ey sayad delha